TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

I . Vispārīgie ceļojuma noteikumi

1.1. Šis līgums ir sastādīts un tiek pildīts, saskaņā ar 2018.gada 26. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" (turpmāk tekstā- 26.06.2018. MK noteikumi Nr.380)
1.2. Parakstot šo līgumu TUI Baltics pilnvarotais pārstāvis (Tūrisma aģentūra) - pārdod, bet Ceļotājs apņemas pirkt, Ceļotāja izvēlētos tūrisma pakalpojumus (ceļojumu).
1.3. Ceļotājs, kurš paraksta šo līgumu, apņemas informēt pārējos ceļotājus- labuma guvējus, ka ceļojums tiek organizēts saskaņā ar šī līguma noteikumiem un visiem Ceļotājiem ir saistoši šī līguma noteikumi.

II . TUI Baltic tiesības un pienākumi:

2.1. sniegt Ceļotājam informāciju par ceļotāja izvēlēto ceļojumu 26.06.2018. MK noteikumu Nr.380, 5.1.punktā paredzētā kārtībā un apjomā (tai skaitā: ceļojuma galamērķis, maršruts, uzturēšanās laiks (norādot datumus), galvenās īpašības un attiecīgā gadījumā- kategorija saskaņā ar attiecīgās galamērķa valsts noteikumiem, kas ietverti kompleksā tūrisma pakalpojumu kopējā cenā, ja tas iespējams, kā arī, ja ceļojuma veiksmīgu izpildi ietekmē mutiska saziņa- valoda, kurā minētos pakalpojumus sniegs, informāciju par to, vai tūrisma pakalpojums ir piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visas papildus maksas, maksājumus un citas izmaksas, vai, ja to nav iespējams aprēķināt pirms līguma slēgšanas-norādi par to, kāda veida papildus izmaksas Ceļotājam vēl varētu nākties segt, vispārīgu informāciju par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, aptuveno laiku, kādā iespējams saņemt vīzu un informāciju par galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm, informēt par veselības, dzīvības un cita veida apdrošināšanām);
2.2. Nekavējoties informēt Ceļotāju par visām iespējamām izmaiņām ceļojumā un tā programmā, informāciju, kāda ir TUI Baltics rīcībā, sniedzot mājas lapā www.tui.lv
2.3. Ceļojuma veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no TUI Baltics neatkarīgu apstākļu dēļ, mainīt ceļojuma maršrutu un/vai paredzētos apskates objektus;
2.4. saņemt un uzglabāt Ceļotāja personas datus, tos izmantot tikai tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai un ceļotāju informēšanai par tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārējo datu aizsardzības regulu.

III. Ceļotāja tiesības un pienākumi

3.1. sniegt TUI Baltics nepieciešamos dokumentus un patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par sevi un pārējiem Ceļotājiem ceļojuma noformēšanai, ievērot normatīvajos aktos par robežas šķērsošanas kārtību noteiktās prasības, ierasties līgumā noteiktajā vietā un laikā, kā arī ievērot viesnīcu, transporta līdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, kā arī ievērot ceļojumā iekļauto valstu normatīvos aktus un vispārējās uzvedības normas;
3.2. Nodrošināt un pēc pirmā likumīgā pieprasījuma uzrādīt ceļošanai derīgu personas identificējošo dokumentu un vīzas (ja tādas nepieciešamas);
3.3. izpildīt visus TUI Baltics norādījumus attiecībā uz nepieciešamajām darbībām pirms ceļojuma veikšanas un tā laikā- nepieciešamības gadījumā vakcinēties, ja to prasa attiecīgās valsts normatīvie akti un saprātīgas rūpes par savu veselību (obligātie un ieteicamie vakcīnu veidi Ceļotājam savlaicīgi jānoskaidro pirms ceļojuma kompetentās veselības aizsardzības institūcijās), veikt apdrošināšanu;
3.4. atlīdzināt TUI Baltics visus zaudējumus, kas nodarīti Ceļotāja vai ar viņu kopā esošo personu vainas dēļ;
3.5. gadījumā, ja trešās personas vēršas pret TUI Baltics ar pretenzijām vai prasībām par zaudējuma atlīdzību, kas šīm personām radušās Ceļotāja vai ar viņu kopā esošo personu vainas dēļ, pēc TUI Baltics pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par pretenzijas vai prasības rašanās apstākļiem un būtību.

IV. Tiesības prasīt kompensāciju par zaudējumiem:

4.1. Ceļotājam ir tiesības saņemt no TUI Baltics atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šī līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot šādus gadījumus:
a) ja ceļojuma atcelšanu izraisījuši ārkārtēji (neparasti, neparedzami un nekontrolējami) apstākļi - nepārvarama vara;
b) ja izbraukšanas dienā Ceļotājs laikus neierodas uz attiecīgo transporta līdzekli vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzētos pakalpojumus;
4.2.TUI Baltics ir tiesības saņemt no Ceļotāja atlīdzību par zaudējumiem pilnā apmērā, ja Ceļotāja vainas dēļ TUI Baltics būs spiests veikt jebkāda veida kompensācijas (atlīdzības, soda naudas vai citi izdevumi) izmaksu trešo personu labā sakarā ar trešo personu izvirzītajām pretenzijām vai prasībām,

V. Maksājumu veikšana

5.1. Veicot ceļojuma pasūtījumu, Ceļotājam ir pienākums apmaksāt pirmo maksājumu ne mazāk kā 20% apmērā no ceļojuma pilnas maksas, ja līgums tiek noslēgts vairāk 22 dienas pirms ceļojuma sākuma, atlikušās maksājuma daļas samaksa veicama ne vēlāk kā 21 dienu pirms ceļojuma sākuma;
5.2. Ja no līguma noslēgšanas dienas līdz ceļojuma sākumam ir mazāk kā 21 diena, vai ceļojums tiek iegādāts TUI Baltics organizētās speciālās akcijās, Ceļotājs visu ceļojuma maksu samaksā līguma noslēgšanas dienā;
5.3.TUI Baltics ir tiesības pēc šī līguma noslēgšanas paaugstināt ceļojuma cenu tikai 26.06. 2018.MK noteikumu Nr.380, noteiktos gadījumos (izmaiņas degvielas, nodokļu, nodevu izmaiņas u.c.). Ja ceļojuma cena palielinās vairāk kā par 8%, TUI Baltics paziņo Ceļotājam ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, ievietojot šo informāciju TUI Baltics interneta mājas lapā, pamatojot cenu paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu un norādot termiņu, kādā Ceļotājs informē TUI Baltics par savu lēmumu. Ceļotājs var piekrist izmaiņām vai izbeigt līgumu, par to norādītajā termiņā rakstveidā informējot TUI Baltics un nemaksājot šī līguma 6.3. punktā noteikto maksu.

VI. Līguma uzteikums un līguma pāradresācija

6.1. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu jebkurā laikā. Uzteikums stājas spēkā ar brīdi, kad rakstveida līguma uzteikums ir saņemts TUI Baltics juridiskajā adresē;
6.2. Ja Ceļotājs izbeidz šo līgumu pirms ceļojuma sākuma, TUI Baltics var Ceļotājam prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu līguma izbeigšanas maksu;
6.3. Ja līguma izbeigšanas pamatā nav apstākļi, kas saistīti ar TUI Baltics darbībām ceļojuma nodrošināšanā un Ceļotājs pēc paša vēlēšanās izbeidz līgumu vai atsakās no pakalpojuma izmantošanas un šī atteikuma iemeslus Ceļotājs varēja paredzēt iepriekš, Ceļotājam ir pienākums maksāt TUI Baltis līguma izbeigšanas maksu. Puses vienojas, ka izbeigšanas maksa ir atkarīga no atlikušā laika līdz ceļojuma sākumam un ir sekojoša:

Līguma izbeigšanas paziņošana līdz ceļojuma sākumam (izbraukšanai) Līguma izbeigšanas maksa procentos no pilnas ceļojuma cenas
Vairāk kā 21 diena 20%
21-11 dienas 50%
11-2 dienas 80%
2 un mazāk dienas 95%

6.4. Ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē ceļojuma norisi, vai kas būtiski ietekmē Ceļotāja nokļūšanu galamērķī un kuras sekas nav bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi, Ceļotājs var izbeigt līgumu pirms ceļojuma sākuma, nesamaksājot šī līguma 6.2. un 6.3. punktos norādīto izbeigšanas maksu. Šādā gadījumā TUI Baltics atmaksā visu Ceļotāja samaksātos maksājumus par ceļojumu, bet Ceļotājam nav tiesības prasīt un saņemt papildu kompensāciju;
6.5. Ja līgums pirms ceļojuma sākuma tiek izbeigts Ceļotāja veselības stāvokļa dēļ vai Trešās personas neparedzētas vai nenovēršamas darbības dēļ, vai tādu notikumu dēļ, kurus līgumslēdzējpuses nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību, TUI Baltics ir tiesības pieprasīt radušos tiešos zaudējumus, kas radušies līguma izpildes laikā, nodrošinot Ceļotājam paredzēto ceļojumu. Tiešo zaudējumu apmērs nevar pārsniegt līgumā noteikto ceļojuma cenu. TUI Baltics pēc Ceļotāja pieprasījuma izsniedz zaudējuma aprēķinu, ietur radušos zaudējumus un izmaksā atlikušo, Ceļotāja iemaksāto maksu par ceļojumu;
6.6.TUI Baltics var izbeigt šo līgumu un pilnībā atmaksāt Ceļotājam visus maksājumus, kas veikti ceļojuma apmaksai, bet tam nav pienākumu maksāt papildu kompensāciju, ja TUI Baltics nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt šo līgumu vai ja j ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pieteikts, un pirms ceļojuma sākuma bez pamatotas kavēšanās ir paziņots Ceļotājam par līguma izbeigšanu;
6.7. Šī līguma 6.6.punktā noteiktos gadījumos TUI Baltics bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas atmaksā Ceļotājam visus maksājumus, kas noteikti saskaņā ar 26.06.2018.MK noteikumu Nr.380, 99.,100 un 101.punktu (pēc Pušu vienošanās šī maksa var tikt kompensēta citā veidā), kā arī šī līguma 6.2., 6.3.punktos noteiktos gadījumos- TUI Baltics atlīdzina visus maksājumus, ko veicis ceļotājs, atskaitot šī līguma 6.3.punktā noteikto līguma izbeigšanas maksu;
6.8. Ceļotājam ir tiesības pārslēgt šo līgumu un nodot to personai, kas atbilst visiem līguma noteikumiem. Šai gadījumā Ceļotājs rakstveidā paziņo par līguma pārslēgšanu un sniedz visas nepieciešamās ziņas, lai varētu nodrošināt Ceļotāja tiesību pārņēmēja ceļojumu. Ceļotājam ir tiesības pāradresēt savu ceļojumu citai personai un/vai veikt izmaiņas ceļotāja personas datos, sedzot visas izmaksas, kādas rodas saistībā ar šīm izmaiņām;
6.9. Puses vienojas un piekrīt, ka ceļojuma pāradresācijas gadījumā tiek noteikta sekojoša papildus maksa par pāradresāciju:
6.9.1. Ja līdz ceļojumam atlicis ne mazāk kā 7 dienas – EUR 30,00 apmērā par personu;
6.9.2. Ja līdz ceļojumam atlicis mazāk kā 7 dienas – EUR 60,00 apmērā par personu;
6.10. ja laikā, kas atlicis līdz ceļojuma sākumam, vairs nav iespējams pasūtīt vietas transportlīdzeklī, viesnīcā, vai nav iespējams saņemt vīzas, u.t.t., kā rezultātā ceļojuma pāradresācija nav iespējama, Ceļotājs ir tiesīgs izbeigt līgumu saskaņā ar šī līguma 6.3. punktu;
6.11. Ja ceļotājs neievēro šī līguma V punktu, TUI Baltics ir tiesības vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

VII. Atbildība par līguma izpildi

7.1. TUI Baltics ir atbildīga Ceļotāja priekšā par šajā līgumā noteikto saistību izpildi. Ceļotājs paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības par ceļojuma norisi un izpildi adresē TUI Baltics;
7.2.TUI Baltics un personas, kuru pakalpojumus TUI Baltics izmanto ceļojuma nodrošināšanai, nav atbildīgas Ceļotāja priekšā par šī līguma izpildi, ja līgums netiek pildīts Ceļotāja vainas dēļ, trešās personas neparedzētas vai nenovēršamas darbības dēļ, aviopārvadātāja reisu izmaiņu dēļ un nepārvaramas varas dēļ (force majeure);
7.3. Ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā lietas apstākļus, informē TUI Baltics par jebkādu neatbilstību, ar ko Ceļotājs saskaras ceļojuma laikā;
7.4. Ja kādu no tūrisma pakalpojumiem nesniedz saskaņā ar ceļojuma līgumu, TUI Baltics novērš neatbilstību, izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams vai ir saistīts ar nesamērīgām izmaksām, ņemot vērā neatbilstības apjomu un attiecīgā tūrisma pakalpojuma vērtību.
7.5. Ja TUI Baltic saskaņā ar šī līguma 7.4.punktu nenovērš neatbilstību, Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem 26.06.2018.MK noteikumu Nr.380, 7.2.apakšnodaļā minētajā kārtībā.
7.6. Puses šo līgumu pilda un nes atbildību par to saskaņā ar 26.06.2018. MK noteikumiem Nr.380.

VIII . Apdrošināšana un medicīniski jautājumi

8.1. TUI Baltics saskaņā ar 26.06.2018. MK noteikumu Nr.380 3.1. punktu ir veikusi nodrošinājuma apmaksu un apdrošinājusi klienta iemaksātās naudas drošības garantiju Apdrošināšanas akciju sabiedrībā „BTA Baltic Insurance Company” (adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija), kas ir Ceļotāja iemaksātās naudas drošības garantētāja Tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā. Tūrisma uzņēmumu saistību izpildes apdrošināšanas polise Nr.LV18-35-10000027-0.
8.2. Ceļotājs apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto ceļotāju dzīvības un veselības apdrošināšanu, apdrošināšanā iekļaujot neatliekamās palīdzības sniegšanu Ceļotājam nelaimes gadījumā, kā arī izdevumus, saistītus ar Ceļotāja repatriāciju tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā. Gadījumā, ja ceļotājs atsakās apdrošināties, tas uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas var rasties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu, par ko šeit parakstās
8.3. Informāciju par nepieciešamo vakcināciju, dodoties iegādātajā ceļojumā, iespējams iegūt Pasaules veselības organizācijas mājaslapā (www.who.int), Vakcinācijas centrā (www.vakcinacijascentrs.lv) un citās kompetentajās medicīniskajās institūcijās, TUI Baltic neuzņemas atbildību, ja Ceļotājs, dodoties ceļojumā, nav pienācīgi vakcinējies vai citādi medicīniski nodrošinājies.

IX. Citi nosacījumi

9.1.Ceļotāja tiesības ir aizsargātas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā;
9.2.Visa veida pretenzijas, kādas ceļojuma laikā radušās Ceļotājam, ir jāpaziņo uz vietas TUI Baltics pārstāvim vai ceļojuma vadītājam. Iebildumi par neatrisinātām vai neatbilstoši risinātām problēmām, iesniedzami rakstveidā uz vietas. Gadījumā, ja konfliktsituāciju neizdodas atrisināt uz vietas, pretenzija iesniedzama rakstveidā TUI Baltics birojā (juridiskā adrese Vienības gatve 109-311, telefons +371 63007770, e-pasts: riga@tuibaltics.eu) 15 darba dienu laikā pēc iegātā ceļojuma beigām. TUI Baltics sniedz rakstveida atbildi 15 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Strīdi par neatbilstošu šī līguma izpildi vai nepildīšanu, risināmi sarunu ceļā, bet neizdodoties vienoties, – Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā;
9.3.Pēc šī līguma parakstīšanas, līguma nosacījumu būtiskas izmaiņas (galvenajā atrunāto pakalpojumu daļā un cenā) iespējamas tikai ar abu pušu rakstisku vienošanos.
9.4. Līgums ir noslēgts divos eksemplāros, viens eksemplārs TUI Baltics vai pilnvarotajam pārstāvim (Tūrisma aģentūra), viens- Ceļotājam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks;
9.5.Ceļotājs apstiprina, ka pirms šī līguma parakstīšanas, ir saņēmis nepieciešamo informāciju par ceļojumu, kurā ir izklāstīta visa ar ceļojumu saistītā informācija, kā to paredz šis līgums un Ceļotājs ir informēts par TUI Baltics interneta mājas lapām, kas norādītas šajā Līgumā. Ceļotājs ir informēts, ka visu aktuālo informāciju par viesnīcām, atpūtas un izklaides vietām, avio maršrutiem, izlidošanas/ielidošanas laikiem, ir iespējams saņemt šo pakalpojumu sniedzēju mājas lapās un to pārbaudīt personīgi pirms ceļojuma un ceļojuma laikā;
9.6. Līguma nosacījumi ir obligāti TUI Baltics vai pilnvarotajam pārstāvim (Tūrisma aģentūra) un visiem ceļotājiem. Ceļotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar līgumu un saprot visus tā nosacījumus un ir informējis citus Ceļotājus- labuma guvējus, ka ceļojums tiek organizēts tikai saskaņā ar šajā līgumā norādītājiem nosacījumiem un visiem Ceļotājiem ir pienākums pildīt visus līguma nosacījumus.

X. Personas datu apstrāde

10.1. TUI Baltics ir Ceļotāja personas datu pārvaldītājs un apstrādā un uzglabā tos saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārējo datu aizsardzības regulu;
10.2. Ceļotāja personas dati ir apstrādājami, tikai īstenojot līguma nosacījumus un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams līguma izpildei. Saņemot brīvprātīgu Ceļotāja piekrišanu, tā personas dati var tikt apstrādāti arī citiem tajā paša piekrišanā norādītajiem mērķiem;
10.3. TUI Baltics, apstrādājot Ceļotāja datus līguma izpildes mērķim, iesaista noteiktus datu apstrādātājus, kas var būt dibināti arī aiz Eiropas ekonomiskās zonas robežām (kā piem.Ēģipte, Turcija);
10.4. TUI Baltics, pildīdams līgumu, Ceļotāja personas datus var nodot datus saņēmējiem – aviolīnijām, partneriem, atbildīgajiem par izmitināšanas un transporta pakalpojumu organizēšanu. Norādītie datu saņēmēji var būt dibināti arī aiz Eiropas ekonomiskās zonas robežām ( kā piem. Ēģipte, Turcija) un Ceļotājs ir informēts, ka ārpus Eiropas ekonomiskās zonas valstīm personas datiem var būt piemērojama mazāka personas datu aizsardzība nekā Eiropas ekonomiskās zonas valstīs;
10.6. Ceļotājam ir tiesības iepazīties ar savu personas datu apstrādi, uzglabāšanu un labot tos saskaņā ar Fizisko personas datu likuma noteikumiem;
10.7. Ceļotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei. Ja tas rada neiespējamu šī līguma izpildi, tiek uzskatīts, ka ceļotājs ir uzteicis šo līgumu saskaņā ar šī līguma 6.3. punktu;
10.8. Ceļotāja tiesības, kas ir norādītas augstāk, var tikt īstenotas, sazinoties ar TUI Baltics vienā no norādītajiem veidiem: pa e-pastu – riga@tuibaltics.eu pa tālruni – +37163007770 apmeklējot TUI Baltic sbirojā adresē Vienības gatve 109, LV-1058 Riga, Latvija;
10.9.L īgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir speākā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

Tūrista piekrišana / nepiekrišanā personas datu apstrādei aktuālākās informācijas saņemšanai.
Piekrītu, ka TUI Baltics apstrādātu manus personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datus, tālrunis, elektroniskā pasta adrese) un tie var tikt izmantoti aktuālās informācijas saņemšanai:

Piekrītu ______________________
(paraksts)
Nepiekrītu ____________________
(paraksts)

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu. TUI Baltics tādā gadījumā Jūsu personas datu informācijas nodošanai turpmāk neapstrādās.

Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat to izmantošanas noteikumiem. Cookie policy